Idéprogram


Föreningens årsmöte har antagit stadgar och ett tolvpunkters idéprogram som ger en övergripande bild av vår värdegrund och föreningsarbetet.

Idéprogram

TOLV PUNKTER FÖR LIVSKVALITET GENOM LIVSKUNSKAP

 1. Kunskap för våra liv

Föreningen FORUM LIVSKUNSKAP vill främja analys, lärande och samtal om mänskliga

livsvärden och samhälleliga värdegrunder och på så sätt medverka i en utveckling för ökad

livskvalitet i Sverige och världen.

 

 1. Begreppet livskunskap

Den kunskap som vi tror är grundläggande för alla människors liv och samlevnad i våra

samhällen kan vi kalla livskunskap. Vi vill främja en vid definition av begreppet livskunskap

som inrymmer olika slags utbildnings- och utvecklingsverksamheter som stärker sådan

kunskap hos människor.

 

 1. Människors kunskap

Människors samlade kunskap är stor och komplex. Föreställningar om vad som är rätt eller

fel, gott eller dåligt varierar mellan individer och grupper. Naturvetenskapliga

kunskapsområden som astronomi, biologi, fysik och kemi hjälper oss att förstå såväl vår

omvärld i universum som hur människor och djur kommer till och utvecklas. Beteende- och

samhällsvetenskapliga kunskaper bidrar till vårt arbete med att undersöka oss själva och våra

möjligheter att motverka det dåliga och främja det goda.

 

 1. Samhällets värdegrund

Det svenska samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga

rättigheterna. Enligt regeringsformen ska den offentliga makten utövas med respekt för alla

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes

personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga

verksamheten. (RF § 2). Livskunskap ger kompetens att leva upp till dessa värden.

 

 1. Livsåskådningar

Människors levnadsförhållanden förändras successivt. Ökat välstånd ger nya möjligheter att

välja utbildning, livsstil och framtid. Nutidens nyhetsförmedling för in hela världen i våra

vardagsrum. Ekonomiska, politiska och naturliga katastrofbilder oroar inför framtiden.

Företrädare för olika livsåskådningar försöker erbjuda sammanhang och trygghet i en osäker

värld.

 

 1. Ett medmänskligt perspektiv

En gemensam humanistisk berättelse kan utformas genom ett lokalt, nationellt och globalt

sökande. Med tiden kan ett sådant perspektiv överbrygga särskiljande perspektiv och bidra till

bättre livskvalitet för fler. Det finns ett ständigt behov av dialog och reflektion om vad den

goda värdegrunden och det medmänskliga perspektivet konkret innebär i vår vardag.

 

 1. Delaktighet och jämlikhet

Delaktighet, jämlikhet, tillvaratagande och en känsla för sammanhang utgör förutsättningar

för god livskvalitet. Ett förverkligande av de goda målen om allas delaktighet, tillvaratagande

och jämlikhet kräver mångas medverkan. Förståelsen av sammanhang och samhälleliga

processer kan främjas inom ramen för en fortlöpande värdegrundsdialog.

 

 1. Social och emotionell förmåga

Utvecklingen av såväl vår självbild som vår uppfattning om samhälle och värld främjas av

livskunskap och färdigheter som utvecklar vår sociala och emotionella förmåga. Förståelse

för, kunskaper om och träning i social och emotionell kompetens utgör en viktig del av vår

livskunskap. Befintliga metoder att nå sådan förmåga kan spridas och utvecklas.

 

 1. Livskunskap i skolan

Utbildningen i våra skolor syftar bland annat till att i samarbete med hemmen främja barns

och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och

ansvarskännande individer och medborgare. (Skollagen § 4). Undervisning som leder till ökad

livskunskap bidrar till att skolor kan förverkliga detta syfte.

 

 1. Livskunskap i arbets- och näringsliv

Samhället utgörs till stor del av företag som drivs av såväl ekonomiska mål som av drivkrafter

hos entreprenörer, ledare och anställda. Förhållandena vid våra arbetsplatser skall anpassas

till människors fysiska och psykiska förutsättningar. Arbetstagare ska få medverka i

utformningen av sin arbetssituation. (Arbetsmiljölagen 2 kap, 1 §). Ledares och medarbetares

livskunskap är en självklar tillgång.

 

 1. Livskunskap i föreningslivet

Förutom skola och arbetsliv utgör föreningslivet en särskilt viktig del av samhället. I den rikt

förgrenade föreningsvärlden finns möjligheter att främja god livskunskap genom dialog,

träning och utbildning.

 

 1. Livskunskap i världen

Mänskligheten står ständigt inför stora möjligheter liksom inför stora risker och svårigheter.

Livskunskap behövs i alla samhällen. De livskunskapsfrämjande initiativ som tagits i olika

länder liksom inom EU och FN, ofta benämnt life skills, utgör en ram för utvecklingen av

livskunskap i Sverige.